Download de voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Verkoper’: Weppr B.V. die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
‘Koper;’: de (rechts)persoon die al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper;
‘Overeenkomst op afstand’: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
‘Techniek voor communicatie op afstand’: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
‘Dag’: kalenderdag;
‘Duurtransactie’: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
‘Duurzame gegevensdrager’: elk middel dat Koper of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
'Aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Koper.
'Schriftelijk': hieronder wordt mede verstaan per fax of per e-mail.
'MIT-licentie': Licentie die van toepassing is op CMS.
‘CMS’: Content Management System. Dit CMS stelt de Koper in staat de website te maken en te beheren.
'Hosting': Een door Verkoper te leveren hostingservice.
'Content': Inhoud die wordt gegenereerd door klant;
‘Proefperiode’: Koper heeft het recht om gedurende een periode van 30 dagen het product vrijblijvend te gebruiken, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. De toepasselijkheid van door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 De aanbieding en de proefperiode

1. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Als Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Verkoper niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen, alsmede bijkomende (order)kosten;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
4. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend.
5. Gedurende de proefperiode komt nog geen koopovereenkomst tot stand. Gedurende de proefperiode krijgt Koper een tijdelijk gebruiksrecht om de website gedurende 30 dagen te gebruiken.
6. Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt eerst tot stand nadat Koper het gehele bestelproces heeft doorlopen. Dit verkoopproces wordt geacht te zijn afgerond op het moment dat Verkoper een bevestiging van de koop per e-mail aan Koper heeft verstuurd.
7. Levertijden in aanbiedingen van Verkoper zijn uitsluitend indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding van de koopovereenkomst of op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
8. De inhoud van folders, drukwerk, websites en dergelijke is voor Verkoper niet verbindend, tenzij daarnaar in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk wordt verwezen.


Artikel 4 De overeenkomst

1. Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de aankoop/aankopen.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal Verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Verkoper zal bij het product of dienst aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen de informatie met betrekking tot het gebruik van het product respectievelijk de producten.
5. De producten die door Verkoper worden geleverd, worden betrokken van verschillende fabrikanten/leveranciers onder de door de betreffende fabrikant/leverancier gehanteerde garanties en voorwaarden. De door Verkoper aan Koper geleverde producten worden geleverd onder gelijkluidende garanties en voorwaarden zoals deze door de betreffende fabrikant/leverancier aan Verkoper wordt geleverd.


Artikel 5 Technische eisen enz.

1. Voor een goede werking van de door Verkoper aangeboden producten dient de software op de computer van Koper ‘up to date’ te zijn.
2. Storingen als gevolg van verouderde software komen voor risico van Koper.


Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op het moment dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Indien Koper de koop ongedaan wenst te maken binnen 7 dagen nadat Verkoper de opdrachtbevestiging heeft verstuurd, dan is dat mogelijk, door een schriftelijke mededeling van Koper aan Verkoper. Indien betaling reeds heeft plaatsgevonden, dan zal Verkoper dit het aankoopbedrag restitueren op een door Koper aan te wijzen bankrekeningnummer.


Artikel 7 Template, format, of voorbeeld

1. Indien door Verkoper een template, format, of voorbeeld is getoond, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond bij wijze van aanduiding.
2. De te leveren zaken kunnen van een template, format, of voorbeeld afwijken.


Artikel 8 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst voor de diensten van Verkoper, waaronder hosting, template-ontwerp, en methode van assemblage voor de website wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst werd gesloten opzeggen na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde eerste termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Verkoper zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.


Artikel 9 Wijzigingen in de te leveren zaken

Verkoper is bevoegd diensten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de dienst die een verbetering betekenen.


Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verkoper de Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Verkoper verstrekte producten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de met Verkoper gesloten overeenkomst en mogen niet door Koper zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Alle door Verkoper verstrekte producten, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, gegevensdragers enz. zijn en blijven eigendom van Verkoper.
4. Verkoper behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 13 Opensource CMS systeem

1. Verkoper maakt gebruik van een opensource CMS systeem met MIT-licentie. Dit houdt in dat de Koper zelf gebruik maakt van het opensource CMS systeem en Verkoper daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Er worden door Verkoper ook geen facturen terzake het gebruikmaken van het opensource CMS systeem berekend aan de Koper. De facturen van Verkoper hebben uitsluitend betrekking op de door Verkoper verleende diensten en het intellectuele eigendom van de formats, design, hosting en support.


Artikel 14 Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- Verkoper de Koper heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is;
- het door Verkoper aan Koper verschuldigde niet, niet tijdig of niet geheel is voldaan.
2. In de genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

1. Eventueel door Verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van Verkoper totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.


Artikel 16 Gebreken; klachttermijnen (dienstverleningsvoorwaarden)

1. Klachten over de door Verkoper geleverde producten dienen door Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de totstandkoming van de koop schriftelijk te worden gemeld aan Verkoper.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Verkoper de werkzaamheden alsnog verrichten, danwel herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Verkoper slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20 van deze voorwaarden (Aansprakelijkheid).


Artikel 17 Prijsverhoging

1. Indien Verkoper met de Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15 % bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.


Artikel 18 Betaling

1. Betaling dient te geschieden als onderdeel van het bestelproces doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar ------------------ t.n.v. Weppr B.V. te 3995 XD Houten.
Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Koper in verzuim; Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper/opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 19 Incassokosten

1. Indien de Koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Koper ingeval van tekortkoming verschuldigd:
- over de eerste Euro 2.950,- 15%
- over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
- over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
- over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
- over het meerdere 3%
Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. Koper is jegens Verkoper de door Verkoper gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.
3. Dit geldt alleen indien Verkoper en de Koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 20 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende prestatie.
2. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of haar bedrijfsleiding.
3. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.


Artikel 21 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen.
2. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Verkoper; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, alsmede cyberaanvallen of hacking en dergelijke.
3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 22. Gedragsregels voor het bouwen van websites
1. Het is Koper verboden om de volgende data en bestanden op de website te tonen die:
• in strijd zijn met de wet of regelgeving, in het bijzonder, maar niet beperkt tot bepalingen die zien op het verspreiden van kinderporno;
• in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is, obsceen, beledigend, haatzaaiend of anderszins ongepast;
• met materiaal dat is gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende;
• van materiaal dat de rechten van derden schendt;
• van materiaal dat virussen, wormen of andere vormen van schadelijke codes bevat evenals ieder ander materiaal dat de diensten van Verkoper in gevaar brengt;
• van materiaal dat tot illegale activiteiten aanspoort;
• van materiaal dat op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarige kinderen;
• met enige link naar de bovenbedoelde zaken.
2 Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de inhoud van de door Koper verzonden gegevens te controleren op rechtmatigheid. Wanneer de gehele inhoud of een deel daarvan in strijd is met de wet- en/of regelgeving of met het gestelde in deze algemene voorwaarden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Verkoper, behoudt Verkoper zich het recht voor de dienstlevering per onmiddellijk te staken, het persoonlijke account ontoegankelijk te maken voor Koper en derden en indien van toepassing aangifte te doen bij Justitie en voorts zonder enige kennisgeving gerechtigd conveniërende maatregelen te treffen. In geval van strafbare inhoud behoudt Verkoper zich het recht voor om hiervan aangifte bij de politie te doen.


Artikel 23 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Verkoper en de Koper is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortvloeien uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Utrecht onverminderd het recht van Verkoper het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter elders.


Artikel 24 Wijziging van de voorwaarden

1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de Koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

 

Weppr B.V.
Fossa Italica 72
3995 XD Houten 
KvK-nummer 58582185

 

Download de voorwaarden